Общежития, инерната МБУ ДО "Центр Орбита" не имеет.